Meniu
Jūsų krepšelis

Remontas


Susisieksime su Jumis per 24 darbo valandas nuo formos pateikimo.

Remontas

Remontas

Susisieksime su Jumis per 24 darbo valandas nuo formos pateikimo.

1. Jeigu per gamintojo nustatytą gaminio garantinį laikotarpį nuo gaminio įsigijimo iš UAB “Baltic diagnostic service” gaminyje atsiranda defektų, nors juo buvo naudojamasi tinkamai (vadovaujantis prie gaminio pridėtomis rašytinėmis Lietuvių ir/ar Anglų kalba pateiktomis priežiūros ir naudojimo instrukcijomis), UAB “Baltic diagnostic service” savo nuožiūra jį nemokamai pataiso arba pakeičia.

2. Klientas gaminį, su nepasibaigusiu garantiniu laikotarpiu, savo lėšomis pristato UAB “Baltic diagnostic service” serviso centrui Kaune, pridėdamas pirkimo dokumentą arba jo kopiją ir užpildęs serviso pranešimo formą adresu www.bds.lt -> Remontas -> Gedimų registracijos forma. Jeigu gaminys yra stacionarus klientas savo lėšomis kompensuos serviso specialisto kelionės kaštus (15 EUR / 100 km).

3. Garantija netaikoma ir klientui reikia mokėti už taisymą, nors defektų būtų atsiradę anksčiau nurodytu garantiniu laikotarpiu:

(a) defektas atsirado dėl netinkamo gaminio naudojimo (pavyzdžiui, atlikus naudojimo nuorodose arba kituose instrukcijos skyreliuose nenumatytus veiksmus, naudojant gaminį ne pagal technologinį gaminio paskirtį ir t. t.);

(b) defektas atsirado modifikuojant ir t. t. gaminį ne UAB “Baltic diagnostic service” serviso centre;

(c) defektas ar gedimas atsirado dėl fizinių pažeidimų, pvz: gaminį transportuojant, jam nukritus, jį sutrenkus ir t. t. po jo įsigijimo ir pristatymo;

(d) defektas ar gedimas atsirado dėl gaisro, žemės drebėjimo, potvynio, perkūnijos, kitų stichinių nelaimių, užterštos aplinkos bei netinkamų įtampos šaltinių;

(e) defektas atsirado dėl nerūpestingo ar netinkamo laikymo (pavyzdžiui, laikant gaminį ten, kur aukšta temperatūra ar drėgna, šalia  kenksmingų cheminių preparatų ir t. t.), netinkamos priežiūros ir t. t.;

(f) defektas atsirado dėl išsekusių baterijų ir t. t.;

(g) defektas atsirado į gaminio korpuso vidų patekus pašalinėms, su eksploatacija nesusijusiomis medžiagomis: pvz.: smėliui, purvui, vandeniui  ir t. t.;

(h) kartu su gaminiu nepateikus gaminio įsigijimo dokumentų;

(i) suklastojus pirkimo dokumentus.

4. Ši garantija taikoma tik pačiam gaminiui; ji netaikoma jokiai kitai papildomai įrangai, kaip antai baterijoms bei greitai susidėvintiems aksesuarams ir t.t.

5. Pagal šią garantiją UAB “Baltic diagnostic service”  privalo tik pataisyti arba pakeisti gaminį. Gamintojas visiškai neatsako už jokius netiesioginius ar tiesioginius nuostolius ar žalą, kliento patirtą dėl gaminio defekto, ypač už nuostolius ar žalą, padarytą su gaminiu naudojamiems kitiems daiktams, bei už nuostolius dėl užtrukusio taisymo arba duomenų praradimo. Ši garantija neturi įtakos atitinkamoms teisės aktų nuostatoms.

Pastaba

Ši garantija taikoma tada, kai UAB “Baltic diagnostic service” servisui pateikiamas  užpildytas remonto užsakymas su būtinais pirkėjo duomenimis, jei prekę reikia išsiųsti po remonto tiesiai klientui. Pirkimo kvito originalas pridedamas, jei klientas siunčia prekę servisui pats. Gaminiai su pažeistomis gamintojo plombomis laikomi negarantiniais, išskyrus atvejus, jei garantinis remontas atliekamas pakartotinai.

Garantijos apribojimas

UAB “Baltic diagnostic service” neprisiima jokios atsakomybės ir neteikia garantijų, išreikštų raštu ar numanomų, dėl šios dokumentacijos arba programinės įrangos turinio ir jokiu atveju nebus atsakinga dėl numanomų pardavimo arba tikimo konkrečiam tikslui garantijų ar bet kokių pasekminių, atsitiktinių ar netiesioginių nuostolių (įskaitant, bet neapsiribojant, pažeidimus, dėl kurių buvo patirta verslo nuostolių, verslas buvo nutrauktas arba prarasta verslo informacija), kylančių dėl produkto dokumentacijos ar programinės įrangos naudojimo arba nenaudojimo.

Pogarantinis remontas

Pasibaigus gamintojo garantiniam laikotarpiui UAB "Baltic diagnostic service" atlieka gaminių pogarantinį remontą. Remonto kaina nustatoma kliento ir UAB "Baltic diagnostic service" serviso darbuotojo tarpusavio susitarimu.

Negarantinio remonto terminai ir sąlygos

Jei pristatytas gaminys neatitinka gamintojo garantinio aptarnavimo reikalavimų, UAB "Baltic diagnostic service" servisas informuoja klientą apie tai ir jei klientas pageidauja, kad gaminys būtų suremontuotas, praneša klientui galimo remonto kainą, įskaitant transporto išlaidas.